GB

Terms and conditions

Uvod

Ovi Opći uvjeti uređuju uporabu web stranice RouteInspector (u daljnjem tekstu: Servis/Usluga) od strane Korisnika (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Ovi se Opći uvjeti odnose samo na Poslovnog korisnika; morate biti Poslovni korisnik da biste koristili ovu web stranicu. U smislu ovih Općih uvjeta, Poslovni su korisnici pravne osobe koje djeluju u poslovnom svojstvu. Korištenjem ove web stranice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, tvrdite i jamčite da imate puno pravo, ovlast i ovlaštenje da stupite u ove Opće uvjete.

Korištenjem Servisa u potpunosti prihvaćate ove Opće uvjete.

Ako se ne slažete s ovim Općim uvjetima ili bilo kojim njihovim dijelom, ne smijete koristiti Servis.

O ovim Općim uvjetima

Uslugu na ovoj web stranici možete koristiti sukladno ovim Općim uvjetima koje je sastavila Informatika projekt d.o.o., Hrvatska, Zagreb, V.Varićaka 7 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge)

Dozvola za korištenje web stranice

Davatelj usluge omogućuje vam pristup Usluzi Davatelja usluge isključivo ukoliko ste izvršili postupak prijave na ovu web stranicu navodeći sve potrebne informacije za dovršetak postupka prijave.

Davatelj usluge zadržava sva prava, vlasništvo i interes u i na Servisu, uključujući, bez ograničenja prava na, sav softver korišten za pružanje Usluge i sve logotipe i zaštitne znakove reproducirane kroz Servis, i ovi Opći uvjeti vam ne jamče nikakva prava intelektualnog vlasništva u ili na Servis ili bilo koji njegov dio.

Probno razdoblje

U cilju isprobavanja Usluge, Korisniku se po završetku postupka prijave privremeno omogućava probno korištenje Usluge pri čemu dio funkcionalnosti Usluge može biti ograničen. Nakon isteka probnog razdoblja Korisnik nema pravo korištenja Usluge. Davatelj usluge može, bez posebne obveze, Korisniku omogućiti pristup određenim funkcionalnostima Usluge.

Plaćanje

Uplatom sredstava u korist Davatelja usluge, a prema važećem cjeniku, Korisnik stječe pravo na privremeni pristup svim funkcionalnostima Servisa, a koje pravo će Davatelj usluge Korisniku ukinuti u trenutku isteka razdoblja za koje je korisnik izvršio uplatu.

Davatelj usluge će o skorom isteku prava obavijestiti Korisnika elektroničkim putem, kako bi Korisnik na vrijeme izvršio uplatu za sljedeće razdoblje.

Obzirom na moguće kašnjenje prijenosa sredstava u međunarodnom prometu između banaka i iz ostalih razloga, Davatelj usluge zadržava pravo na obradu podataka u razdoblju do 5 radnih dana od trenutka uplate.

Prihvatljiva uporaba

Ovaj Servis ne smijete koristiti na način koji uzrokuje ili koji može uzrokovati štetu na Servisu ili smanjenje dostupnosti ili pristupu Servisu; niti na način koji je nezakonit, protuzakonit, prijevaran ili štetan, ili u vezi s nezakonitom, protuzakonitom, prijevarnom ili štetnom svrhom ili radnjom.

Ovu Uslugu ne smijete koristiti za kopiranje, pohranjivanje, čuvanje, prijenos, slanje, korištenje, objavu ili distribuciju bilo kojeg materijala koji se sastoji od ili je povezan s špijunskim softverom, računalnim virusom, trojanskim konjem, crvom, keyloggerom, rootkitom ili drugim zlonamjernim računalnim softverom.

Ne smijete izvršavati aktivnosti sustavnog ili automatskog prikupljanja podataka (uključujući, među ostalim, scraping (struganje), mining (rudarenje), ekstrakciju i harvesting podataka) na ili u vezi s ovom web stranicom bez izričitog pisanog odobrenja Davatelja usluge.

Ograničeni pristup

Pristup određenim dijelovima ove web stranice je ograničen. Davatelj usluge zadržava pravo ograničavanja pristupa određenim područjima web stranice, ili čak cijeloj web stranici, prema vlastitoj odluci Davatelja usluge.

Ako vam Davatelj usluge dostavi korisnički ID i lozinku za pristup ograničenim područjima ove web stranice ili drugom sadržaju ili uslugama, morate osigurati čuvanje korisničkog ID-a i lozinke u tajnosti.

Davatelj usluge može onesposobiti vaš korisnički ID i lozinku prema vlastitoj odluci Davatelja usluge bez obavijesti ili objašnjenja.

Pravila privatnosti

Sukladno ovim Općim uvjetima, „vaš korisnički sadržaj” znači bilo koje informacije i/ili materijal koji podnesete na ovu web stranicu, neovisno o razlogu.

Vaš korisnički sadržaj ne smije biti nezakonit niti protuzakonit, ne smije kršiti zakonska prava treće osobe, i ne smije uzrokovati sudski postupak protiv vas ili Davatelja usluge ili treće osobe (u svakom slučaju, pod bilo kojim primjenjivim pravom).

Na web stranicu ne smijete podnositi korisnički sadržaj koji jest ili je ikad bio predmetom prijetećeg ili stvarnog sudskog postupka ili druge slične tužbe.

Davatelj usluge zadržava pravo na uređivanje ili uklanjanje materijala podnesenog na ovu web stranicu ili pohranjenog na poslužiteljima Davatelja usluge ili čuvanih ili objavljenih na web stranici.

Ne dovodeći u pitanje prava Davatelja usluge prema ovim Općim uvjetima u odnosu na korisnički sadržaj, Davatelj usluge se ne obvezuje da će nadzirati podnošenje sadržaja na ovu web stranicu ili objavu takvog sadržaja na ovoj web stranici.

Sav korisnički sadržaj podliježe sporazumu o Pravilima privatnosti. U slučaju sporova u vezi sa korisničkim sadržajem između ovih Općih uvjeta i sporazuma o Pravilima privatnosti, prevladavajuće su odredbe sporazuma o Pravilima privatnosti.

Nema jamstava

Usluga se pruža „u zatečenom stanju” bez izjava ili izričitih ili impliciranih jamstava, uključujući,ali ne i ograničena na, sva zakonska implicirana prodajna jamstva, podobnosti za određenu svrhu ili nekršenja prava intelektualnog vlasništva.

Davatelj usluge na jamči:

  • da će Usluga na ovoj web stranici biti konstantno ili uopće dostupna; niti
  • da su informacije na ovoj web stranici potpune, istinite, točne ili da ne dovode u zabludu.

Davatelj usluge daje svoje najbolje napore da osigura dostupnost Usluge.

Ograničenje odgovornosti

Davatelj usluge nema odgovornost prema vama sukladno pravilima ugovornog prava,a u odnosu na sadržaj ili uporabu ili ostalo u vezi s ovom Uslugom:

  • ni za koji indirektan, direktni ili posljedičan gubitak; ili
  • ni za koji poslovni gubitak, gubitak prihoda, dohotka, dobiti ili očekivanih ušteda, gubitak ugovornog prava ili poslovnih odnosa, gubitak ugleda ili goodwilla i/ili slične gubitke, ili gubitak ili neispravnost informacija ili podataka, ili čisti gospodarski gubitak, niti za bilo koji direktni, indirektni ili posljedični gubitak, troškove, štetu ili izdatke koji na bilo koji način proizlaze iz ovog sporazuma.

Ta ograničenja odgovornosti vrijede čak i ako je Davatelj usluge izričito upozoren na mogućnost gubitka.

Razumnost

Korištenjem ove Usluge prihvaćate da su iznimke i ograničenja navedeni u ovom Ograničenju odgovornosti web stranice razumni.

Ako ih ne smatrate razumnima, ne smijete koristiti ovu web stranicu.

Druge strane

Potvrđujete da je Davatelju usluge, kao subjektu s ograničenom odgovornosti, u interesu da ograniči osobne odgovornosti svojih službenika i zaposlenika. Potvrđujete da nećete podići tužbu osobno protiv službenika ili zaposlenika Davatelja usluge u odnosu na bilo koji gubitak koji eventualno pretrpite u vezi s web stranicom.

Ne dovodeći u pitanje prethodni stavak, prihvaćate da će ograničenja jamstava i odgovornosti navedena u ovom Ograničenju odgovornosti zaštititi Davatelja usluge i njegove službenike, zaposlenike, posrednike, podružnice, nasljednike, asignatare i pod-izvođače.

Neprovedive odredbe

Ako bilo koja odredba ovog Ograničenja odgovornosti web stranice jest ili postane neprovediva na temelju bilo kojeg mjerodavnog prava, to neće utjecati na provedivost ostalih odredbi ovog Ograničenja od odgovornosti web stranice.

Obeštećenje

Ovime Davatelja usluge obeštećujete i obvezujete se nadoknaditi Davatelju usluge sve gubitke,štete,troškove,dugovanja i izdatke (uključujući, među ostalim, sudske troškove i iznose koje plaća Davatelj usluge trećoj osobi u nagodbi ili sporu radi podmirenja tražbine ili spora na preporuku pravnih savjetnika Davatelja usluge) koji su nastali ili ih je davatelj usluge snosio uslijed Vašeg kršenja bilo koje odredbe ovih uvjeta, i/ili koji su proizašli iz bilo koje tvrdnje da ste prekršili bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta.

Kršenje ovih Općih uvjeta

Ne dovodeći u pitanje ostala prava Davatelja usluge na temelju ovih Općih uvjeta, ako prekršite ove Opće uvjete na bilo koji način, Davatelj usluge može poduzeti radnje koje smatra odgovarajućim načinom rješavanja pitanja kršenja, uključujući obustavu vašeg pristupa web stranici čime vam se zabranjuje pristup Usluzi, blokiranje računala koja koriste vašu IP adresu od pristupa web stranici, kontaktiranje vašeg davatelja internetskih usluga sa zahtjevom da vam blokira pristup web stranici i/ili pokretanje sudskog postupka protiv vas.

Trajanje i prekid

Davatelj usluge ima apsolutno diskrecijsko pravo da izmijeni, ograniči, obustavi ili prekine (u cijelosti ili djelomično) Korisnički račun bilo u odnosu na Uslugu ili drugačije, u bilo kojem trenutku bez davanja razloga za to i bez ikakve odgovornosti.

Davatelj usluge ima pravo raskinuti Korisnički račun u razumnom roku nakon što raskinete sve Usluge s Davateljem usluge i podmirite sve obveze plaćanja.

Promjene

Davatelj usluge može revidirati ove Opće uvjete s vremena na vrijeme. Revidirani Opći uvjeti primjenjuju se na korištenje ove web stranice od datuma objave revidiranih Općih uvjeta na ovoj web stranici. Molimo vas da redovito provjeravate ovu stranicu kako biste sigurni da ste upoznati s trenutačnom verzijom.

Ustupanje

Davatelj usluge može prenijeti, sklopiti podugovor za ili na drugi način raspolagati pravima i/ili obvezama Davatelja usluge na temelju ovih Općih uvjeta bez da vas o tome obavijesti ili za to dobije vaš pristanak.

Ne smijete prenijeti, sklopiti podugovor za ili na drugi način raspolagati svojim pravima i/ili obvezama na temelju ovih Općih uvjeta.

Odvojivost odredbi

Ako bilo koji sud ili drugo nadležno utvrdi da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nezakonita i/ili neprovediva, ostale odredbe ostaju na snazi. Ako bi bilo koja nezakonita i/ili neprovediva odredba bila zakonita ili provediva ako se njezin dio obriše, taj dio se smatra obrisanim, a ostatak odredbe ostaje na snazi.

Cjelokupan sporazum

Ovi Opći uvjeti, zajedno sa sporazumom o Pravilima privatnosti čine cjelokupan sporazum između vas i Davatelja usluge u odnosu na vaše korištenje web stranice i nadilaze sve prethodne sporazume u odnosu na vaše korištenje ove web stranice.

Zakoni i nadležnost

Ovi su Opći uvjeti uređeni i sastavljeni u skladu s nadležnim pravom Republike Hrvatske, a za sve sporove vezane uz ove Opće uvjete isključivo su nadležni sudovi grada Zagreba u Hrvatskoj.

_________________________________________________________________       

Registracije i ovlaštenja

Trgovačko društvo Informatika projekt registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu, u Hrvatskoj. Online verzija registra dostupna je na adresi https://sudreg.pravosudje.hr

Matični broj Informatika projekta je 08054943.

OIB Informatika projekta je 48389948166.

Službeno sjedište Informatika projekta je na adresi V.Varićaka 7, Zagreb.